REGULAMIN

 

SKLEP AWZIEL SHOP REGULAMIN INFORMACJE

REGULATIONS INFORMATION

 § 1
Postanowienia ogólne
Aktualna i obowiązująca wersja Regulaminu mieści się na stronie internetowej

SKLEP - ONLINE SHOP AWZIEL pod adresem
www.aw-ziel.pl

zwanym dalej Sprzedającym

jest internetowym sklepem brytyjskim działającym w całej europie na podstawie umów EFTA dt wolnego handlu
 
§ 2
Składanie zamówień i rejestracja Klienta
 
1. Zgodnie z przepisami prawa złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty
2. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej sklepu pod adresem www.aw-ziel.pl
3. Złożenie zamówienia stanowi zawarcie przez Sprzedającego z Klientem umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
UWAGA: Klient albo rolnik kupujący oświadcza niniejszym że w przypadku zakupu środków niebezpiecznych (quickphos, phostoxin lub podobne z substancją czynną jaką jest fosforowodorek glinu 56 ge) które można kupić po specjalnych szkoleniach do stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji uprawnienia te posiada. Preparaty takie mają na swoich stronach odpowiednie powiadomienia w opisach lub na zdjęciach.
4. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości email z potwierdzeniem złożonego zamówienia oraz fakturą elektroniczną. Tym samym powstaje zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym, sklepem internetowym www.aw-ziel.pl
5. Na podstawie złożonego przez Klienta zamówienia, Sprzedający zweryfikuje dostępność zamówionego towaru w sklepie internetowym www.aw-ziel.pl
6. W przypadku braku zamówionego towaru przez Klienta na sklepie internetowym lub z innych przyczyn Sprzedający o okolicznościach poinformuje Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.
7. W przypadku niemożliwości zrealizowania złożonego przez Klienta zamówienia Sprzedający może anulować całość zamówienia, anulować zamówienie w części lub dokonać zamiany towaru na inny o tych samych parametrach po zaakceptowaniu tej zamiany przez kupującego
8. Cena podana przy każdym dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 
9. Cena podana przy każdym dostępnym towarze nie zawiera kosztów Dostawy gdzie Klient będzie poinformowany przy wyborze danego sposobu Dostawy.
10. Całkowita cena wiążąca strony umowy sprzedaży zawarta jest na stronie internetowej www.aw-ziel.pl w momencie składania zamówienia przez Klienta.
11. Sprzedający wystawia fakturę - invoice na życzenie indywidualnego klienta, lub obowiązkowo firmie która podała pełne dane wraz z NIP w momencie składania zamówienia. 
12. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku gdzie podane przez Klienta dane są niepełne lub nieprawdziwe.
13. Celem złożenia zamówienia w sklepie internetowym rejestracja Klienta nie jest konieczna może zakupić towar jako gość.
14. W celu utworzenia "Konta Klienta", Klient obowiązany jest dokonać procedury rejestracji na stronie internetowej sklepu internetowego www.aw-ziel.pl
15.W celu rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej sklepu internetowego oraz powinien wypełnić wszystkie pola formularza z wyjątkiem pól oznaczonych jako opcjonalne lub dodatkowe.
16. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny zawierać dane zgodne z prawdą oraz dotyczyć wyłącznie Klienta.
17. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i potwierdzić fakt oznaczając odpowiednie pole.
18. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym celem realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z regulaminem.
19. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich zmieniania, poprawiania oraz aktualizacji.
20. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient dobrowolnie może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych, marketingowych. Zgoda taka może być cofnięta przez Klienta w dowolnym czasie.
21. Po poprawnym wypełnionym formularzu rejestracyjnego, Klient otrzymuje potwierdzenie rejestracji na adres poczty elektronicznej e-mail gdzie następuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie "Konta Klienta"). Klient otrzymuje dane dostępowe do "Konta Klienta" gdzie znajdować się będzie historia zamówień oraz może w nim dokonywać zmian podanych wcześniej podczas rejestracji.
 
 
§ 3
Płatność za złożone zamówienie
1. Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar tylko poprzez:
pobranie przez kuriera (przesyłka pobraniowa) lub przelew bankowy na rachunek konta bankowego Sprzedającego wysyłka zamówionego towaru nastąpi wtedy w momencie wpłynięcia w całości za zakupiony towar środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego,
2. Klient nie może w sposób częściowy dokonywać zapłaty za zamówiony towar w sklepie internetowym Sprzedającego.
3. Klient na życzenie drogą e mail dostaje fakturę za zakupiony towar 
4. Sprzedający nie jest płatnikiem podatku Vat 
5. Klient w momencie kliknięcia w formę płatności ma obowiązek zapłaty
 
§ 4
Realizacja złożonych zamówień
1. Klient może modyfikować składane zamówienie do momentu gdzie otrzymał na adres poczty elektronicznej e-mail fakturę, potwierdzenie zamówienia, wyboru sposobu wysyłki. Zmiana może też dotyczyć zakresu całości zamówienia, anulowania zamówienia lub jego części, zmiany adresu dostawy czy też danych ujętych na fakturze lub rachunku.
 
2. W momencie dodania nowych towarów do istniejącego już zamówienia, które są w realizacji (jeszcze przed wysłaniem towarów) może wpłynąć na przedłużenie czasu realizacji zamówienia.
§ 5
Reklamacje
1. Wszystkie towary będące w ofercie sklepu internetowego Sprzedającego www.aw-ziel.pl są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producenta.
2. Celem rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien przesłać/dostarczyć reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania wraz z podpisanym własnoręcznie opisem powodu reklamacji, w oryginalnym opakowaniu, a w przypadku produktów chemicznych wraz z ich pełną zawartością oraz dowodem zakupu
3.  Reklamowany towar należy dostarczyć na adres podany przez informację handlową po wcześniejszym kontakcie z nią poprzez telefon lub pocztę email.
4. Sprzedający nie zwraca Klientowi kosztów przesyłki reklamacyjnej ani kosztów zwrotu zakupionego towaru
5. W ciągu 14 dni Sprzedający ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji oraz powiadomi o dalszej procedurze postępowania - telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
6. W przypadku uznania reklamacji na rzecz Klienta Sprzedający:
- wymieni Klientowi reklamowany towar na nowy lub na życzenie klienta wymieni towar na towar o podobnym działaniu,
- jeśli wymiana nie jest możliwa Sprzedający zwróci pełną wartość zamówionego towaru konsumentowi w ciągu 14 dni licząc od dnia dostarczenia towaru do sprzedającego przez konsumenta. W innym wypadku zwrot pieniędzy konsumentowi nie będzie możliwy.
7. W przypadku towaru, który objęty jest gwarancją producenta, Klient może reklamować lub naprawiać towar wynikający z uprawnień gwarancji tylko u danego producenta lub serwisu widniejącego na karcie gwarancyjnej.

8. Użycie lub otwarcie środków chemicznych oraz ich częściowe wykorzystanie i stwierdzenie kupującego ( po ich otwarciu ) że słabo lub wcale nie działają, albo przynoszą małe efekty nie upoważnia kupującego do składania reklamacji.
 
§ 6
Rezygnacja z zamówienia i zwrot należności pieniężnych
1. W przypadku gdy zamówiony towar nie został jeszcze wysłany przez Sprzedającego, Klient może zrezygnować z całości lub części zamówienia bez podania przyczyny o czym powiadomi Sprzedającego pocztą e mail załączając pisemne oświadczenie  odstąpienia od umowy na odległość lub za pośrednictwem Poczty wysyłając tenże druk na adres siedziby firmy

Jedynym odstąpieniem od tej zasady i brakiem możliwości rezygnacji już po otrzymaniu zamówionego towaru jest znalezienie przez kupującego klienta tego samego towaru tańszego u konkurencji lub samo rozmyślenie się z zakupu.

2. Klient ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w sklepie www.aw-ziel.pl zgodnie z prawem brytyjskim w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania towaru tylko w przypadku gdy towar jest wadliwy bądź niezgodny z przeznaczeniem.

3. W momencie rezygnacji z zakupu, odstąpienia od umowy sprzedaży na piśmie uważa się ją jako niezawartą a Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na własny koszt w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
4. Zwracany towar konsument winien zwrócić - dostarczyć na adres podany przez informację handlową. 

 Rezygnacja z zakupu inaczej odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej i być dostarczony sprzedającemu drogą email lub zwykłą pocztą.

 
5. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Klienta i zapłaconego z góry przed wysyłką, Sprzedający dokona zwrotu należności pieniężnych za zakupiony towar bez kosztów wysyłki poniesione przez zwracającego w terminie 14 dni.
6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji na rzecz Klienta, Sprzedający dokona zwrotu należności pieniężnych w terminie 14 dni.
7. W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty za towar "z góry", Sprzedający dokonuje zwrotu należności pieniężnych na rachunek bankowy Klienta natomiast w przypadku zapłaty za towar "za pobraniem" lub przy "odbiorze osobistym", Sprzedający dokonuje zwrotu należności pieniężnych na rachunek bankowy Klienta po wcześniejszym ustaleniu z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail danych do przelewu.
8. W przypadku dokonywania zwrotu należności pieniężnych na konto bankowe Klienta gdzie po uprzednim kontakcie z Klientem nie przekaże on Sprzedającemu wymaganych danych do zrealizowania przelewu bankowego lub są one błędne, Sprzedawca wówczas nie ponosi odpowiedzialności za brak czy opóźnienie zwrotu.
 
§ 7
Odpowiedzialność Sprzedającego
1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności i jest uprawniony do przerw w funkcjonowaniu sklepu internetowego pod adresem www.aw-ziel.pl świadczących usługi drogą elektroniczną z powodu modyfikacji, modernizacji, rozbudowy czy też konserwacji okresowych urządzeń informatycznych.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych drogą elektroniczną jeśli to spowodowane było działaniem osób trzecich takich jak: operatorzy telekomunikacyjni, serwerownie czy też dostawcy łączy internetowych i energetycznych.
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia czy przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego z przyczyn Klienta gdzie nastąpiło udostępnienie osobą trzecim a w szczególności danych "login czy też hasło" do "Konta Klienta" w sklepie internetowym.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności materialnej z tytułu szkód powstałych zaniechaniem Klienta, w szczególności przez nieprawidłowe korzystanie z maszyn i urządzeń a szczególnie stosowanie chemii - insektycydów bez zabezpieczeń bhp i niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami jak też korzystanie ze sklepu internetowego niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminem sklepu.
5. Sprzedający z tytułu niewykonania umowy zawartej z Klientem ponosi odpowiedzialność w przypadku gdzie Klient jest Przedsiębiorcą i poniósł realne straty w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody przez Sprzedającego.
6. Wszystkie zamówienia przyjęte do realizacji przez Sprzedającego przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

7. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane przez firmy kurierskie.
 
§ 8
Dane osobowe i pliki "Cookies"
 
1. Administratorem danych osobowych przekazanych dobrowolnie przez Klienta a w ramach złożenia zamówienia przez Klienta i świadczenia usług drogą elektroniczną jest Sprzedający.
2. Sprzedający - sklep internetowy ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Kliencie tylko do niezbędnego minimum wymaganego do realizacji zamówienia Klienta. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji i ewentualne subskrybowanie wiadomości (np. wysyłanie informacji o ofercie  Sprzedającego oraz materiałów promocyjnych) a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz Klienta.
3. Mając na celu ochronę danych osobowych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją strona sklepu internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem UE w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
Sprzedający zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
4. Sprzedający przetwarza dane osobowe jako administrator systemu informatycznego. Każdy z Klientów dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby Sprzedawcy.
5. Sprzedający nie przekazuje, nie sprzedaje, nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom czy też instytucją z wyjątkiem zgody Klienta zgodnie z obowiązującym prawem lub na wniosek sądu, prokuratury, policji i innych uprawnionych do tego organów.
6. Sprzedający stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klienta z serwisu strony sklepu internetowego, zapisywane są przez serwer na nośniku magnetycznym (dysku twardym) komputera końcowego - Klienta.
7. Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność danego użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie Klienta i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji sklepu internetowego Sprzedającego.
8. Pliki cookies pozwalają zapamiętać wybory dokonane przez Klienta i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu Klienta do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.
9. Pliki cookies pozwalają zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez Klienta podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz całej struktury serwisu.
10. Pliki cookies zapamiętują informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie Klientom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.
11. Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies jak ich wyłączenia można uzyskać na stronach internetowych danego producenta/twórcy przeglądarki internetowej.

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Działając na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), wchodzącego w życie z dniem 25.05.2018 r. (dalej zwany: „Rozporządzeniem” lub „RODO”), informujemy że:

 


Zakładając konto lub dokonując zakupu jako gość w naszym sklepie zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze strony internetowej sklepu w celu możliwości zrealizowania przez sklep sprzedaży oraz wysyłki.

Cele przetwarzania danych:

1. marketing i oferty handlowe
2. świadczenie usług drogą elektroniczną
3.sprzedaż internetowa, wystawianie faktur oraz realizacja przesyłek kurierskich
4. monitorowania przesyłek i informowania użytkownika o zmianie ich stanu
5. obsługi konta użytkownika
6. obsługi dokumentów finansowych
7. obsługi zgłaszanych przez użytkownika zapytań i zgłoszeń
8. prowadzenia procesu reklamacyjnego.  

Podstawy prawne przetwarzania danych:

1. świadczenie usług drogą elektroniczną - sprzedaż na odległość - niezbędność danych do świadczenia usługi
2. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie sklepów firmy AWEX Ltd takie jak firmy kurierskie oraz biuro księgowe jak też podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby lub firmy której dane dotyczą:

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 
§ 9 

Właścicielem wysyłkowego sklepu internetowego - online shop AWZIEL jest firma 

ATEXIM LIMITED Company 660878

Ground Floor, 71 Lower Baggot Street

 D02 P593, DUBLIN, Ireland

tel. informacja handlowa Polska 886 239 979

 

sale of professional top notch preparations for insects and pests rodents

 Informacja handlowa na Polskę biuro@agroawex.eu

 

§ 10

Postanowienia i informacje końcowe
 
1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy pod adresem www.aw-ziel.pl
i jest wiążący dla sprzedającego oraz kupującego
 
2. Regulamin może ulec zmianie. W przypadku powstania zmian w Regulaminie, Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie wiadomości o zmianie Regulaminu przez Sprzedającego na stronie głównej sklepu internetowego. Klienci posiadający "Konto Klienta" zostaną również powiadomieni przez Sprzedającego za pomocą wiadomości e-mail na adres poczty Klienta, podanego przez niego wcześniej w formularzu rejestracyjnym.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygnięciem wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo Irlandzkie właściwe dla rejestracji adresu firmy sprzedającego.